nº referencia: 5109 || Fecha:03/03/2023 || Visitas: 316
Huelga de alumnos: 8 de marzo de 2023.
HUELGA DE ALUMNOS: 8 DE MARZO DE 2023

Los alumnos del Centro se han adherido a la huelga convocada por el Sindicato de estudiantes del miércoles 8 de marzo.

DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivènci en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis. [2008/4159]

Article 34. Decisions col·lectives d’inassistència a classe

1. De conformitat amb l’article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació, segons redacció donada per la disposició final primera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, les decisions col·lectives adoptades pels alumnes a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, respecte a la inassistència a classe, no tindran la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció quan estes hagen sigut resultat de l’exercici del dret de reunió i siguen comunicades prèviament a la direcció del centre.

 

2. Les decisions col·lectives d’inassistència a classe adoptades pels alumnes hauran de disposar de la corresponent autorització dels seus pares, mares, tutors o tutores, en cas que siguen menors d’edat.

 

3. Les decisions col·lectives d’inassistència a classe, a les quals es referix l’apartat anterior, hauran d’estar avalades per més de 20 alumnes, de conformitat amb l’article 1.2 de la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del Dret de Reunió.

 

4. L’autorització del pare, mare, tutor o tutora de l’alumne o de l’alumna per a no assistir a classe implicarà l’exoneració de qualsevol responsabilitat del centre derivada de la seua actuació, tant amb la resta de l’alumnat com respecte a terceres persones.

 

5. L’autorització del pare, mare, tutor o tutora de l’alumne o de l’alumna haurà de formalitzar-se conforme al model establit en l’annex II del present decret.

 

6. En tot cas, els centres docents garantiran el dret a assistir a classe i a romandre en el centre degudament atés a l’alumnat que no desitge exercitar el seu dret de reunió en els termes que preveu la legislació vigent, així com als alumnes que no disposen de la preceptiva autorització dels pares, mares, tutors o tutores.

 

7. Les decisions col·lectives dels alumnes d’exercir el seu dret de reunió, que impliquen la inassistència a classe i l’autorització dels pares, mares, tutors o tutores, hauran de ser comunicades a la direcció del centre amb una antelació mínima de cinc dies naturals.

 

8. Els centres docents comunicaran als pares, mares, tutors o tutores, amb caràcter previ, les decisions col·lectives adoptades pels alumnes respecte a l’exercici del dret de reunió.https://www.dropbox.com/s/cqqvk1r465vx8sz/Huelgas.%20autorizaci%C3%B3n%20no%20asistencia%20a%20clase.doc?dl=0Arias Sánchez, Félix

Responder


No hay respuestas