nº referencia: 5092 || Fecha:09/06/2022 || Visitas: 214
BANCO DE LIBROS: Recogida de los libros el 17 de junio de 2022


 


 BANC DE LLIBRESRECOLLIDA DE LLIBRES FINAL DE CURS 2021– 2022 

Durant el present curs escolar 2021-2022 tot l'alumnat que pertany al BANC DE LLIBRES ha pogut fer ús de la totalitat dels llibres que necessitava amb el consegüent estalvi per a les famílies. 

Som conscients que molts dels llibres tenen ja alguns anys en ús i el desgast és evident. 

Arribat el final de curs correspon ara, tornar els llibres al Centre seguint les instruccions basades en el Reglament de Règim Interior: 

* Els llibres han de ser tornats en el lot complet, comprovant que són tots del mateix número. 

* Els llibres han d'estar aptes per al seu ús per altres alumnes, en concret: 

-Hauran d'estar en bon estat general. 

-No ha de faltar cap full. 

-No han de tindre el nom de l'alumne o, en tot cas, poden tindre el nom de l'alumne en una etiqueta que es puga desapegar amb facilitat. 

-No han de tindre exercicis resolts. 

-No han de tindre marques o subratllats de bolígraf, retolador o semblant. 

-Si ha sigut subratllat amb llapis, les línies han d'estar esborrades. 


Forma d'entrega

Els lots es lliuraran sempre complets, mai per parts. 

- Tot l'alumnat lliurarà el lot complet de llibres a la seua classe, el DIA 17 DE JUNY 

En l’horari: 9:30 a 11:30 h . 

- El tutor facilitarà en aquest moment el justificant oficial de lliurament degudament emplenat 


- Es lliurarà el lot de llibres tot i què l'alumne/a haja a repetir curs. 


Qualsevol incidència sobre els llibres (pèrdua, desgast, mal ús de cursos anteriors…) serà comunicada al tutor/a i la Comissió del Banc de Llibres es posarà en contacte amb la família.

BANCO DE LIBROS RECOGIDA DE LIBROS FINAL DE CURSO 2021 – 2022 

Durante el presente curso 2021-2022 todo el alumnado que pertenece al BANCO DE LIBROS ha podido hacer uso de la totalidad de los libros que necesitaba con el consiguiente ahorro para las familias. 

Somos conscientes que muchos de los libros tienen ya algunos años en uso y el desgaste es evidente. 

Llegado el final de curso corresponde ahora, devolver los libros al Centro siguiendo las instrucciones basadas en el Reglamento de Régimen Interior: 

* Los libros han de ser devueltos en el lote completo, comprobando que son todos del mismo número. 

* Los libros han de estar aptos para su uso por otros alumnos, en concreto: 

Deberán estar en buen estado general. 

No debe faltar ninguna hoja. 

No deben tener el nombre del alumno o, en todo caso, pueden tener el nombre del alumno en una etiqueta que se pueda despegar con facilidad. 

No deben tener ejercicios resueltos. 

No deben tener marcas o subrayados de bolígrafo, rotulador o similar. 

Si ha sido subrayado con lápiz, las líneas deben estar borradas. 


Forma de entrega

Los lotes se entregarán siempre completos, nunca por partes. 

-Todo el alumnado entregará el lote completo de libros en su classe el DÍA 17 DE JUNIO 

En horario : 9:30 a 11:30 h 

- El tutor facilitarà ese mismo día el justificante oficial de entrega debidamente rellenado, 


- Se entregarà el lote completo de libros aunque el alumno/a vaya a repetir curso. 


Cualquier incidencia sobre los libros (pérdida, desgaste,…) será comunicada al tutor/a y la Comisión del Banco de Libros se pondrá en contacto con la familia. 

Arias Sánchez, Félix

Responder


No hay respuestas