Documento:
   Dièresi

LA DIÈRESI

Anomenem dièresi el signe gràfic (¨) que escrivim damunt les lletres i, u per indicar:

a)   Que la u dels grups gue, güi, qüe, qui s'ha de pronunciar: bilingüe, eloqüent.

b)   Que la i i la u no formen diftong decreixent amb la vocal anterior: veïna (ve-ï-na), peüc (pe-üc), raïm, (ra-ïm), diürn (di-ürn), Raül (Ra-ül)... Cal fer esment d'alguns mots, la pronuncia habitual dels quals no concorda sempre amb la norma escrita: traïdor, espontaneïtat, helicoïdal, etc.

c)   Que la i entre vocals no forma diftong ni amb la vocal anterior ni amb la posterior: obeïa (o-be-ï-a), conduïa (con-du-ï-a), traduïen (tra-du-ï-en)...